Holandska kuća - Sisak

Opis projekta

Stručni i obračunski nadzor nad provedbom projekta rekonstrukcije i dogradnje Holandske kuće. Projekt je sufinanciran sredstvima EU, a Trasaadria vrši uslugu glavnog, građevinsko-obrtničkog, strojarskog i elektrotehničkog nadzora.

Naručitelj

Grad Sisak

Površina

1.500 m2

Vrijednost izvođenja radova

13.500.000,00 kn